SOFTWARE PRODUCT LICENTIEOVEREENKOMST
LEES DEZE SOFTWARE-LICENTIEOVEREENKOMST (“LICENTIE”) AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET SOFTWARE PRODUCT GEBRUIKT.DOOR DIT SOFTWARE PRODUCT IN GEBRUIK TE NEMEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE.
INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, KUNT U HET SOFTWARE PRODUCT RETOURNEREN AAN DE PLAATS WAAR U DEZE HEBT AANGESCHAFT. DE DOOR U BETAALDE PRIJS ZAL IN DAT GEVAL WORDEN TERUGBETAALD. INDIEN U HET SOFTWARE PRODUKT ELEKTRONISCH HEBT BENADERD, DIENT U OP DE KNOP “NEE/NIET AKKOORD” TE KLIKKEN. ALS HET SOFTWARE PRODUCT IS GELEVERD BIJ DOOR U AANGESCHAFTE HARDWARE, DIENT U HET GEHELE HARDWARE-/SOFTWAREPAKKET TE RETOURNEREN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS.
1. Algemeen. De software (inclusief alle materiaal) en de documentatie, hetzij op schijf, in “read only”-geheugen of op enig ander medium of in enige andere vorm (gezamenlijk het “Software Product” genoemd), worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht, door HJGSoft, uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze licentie, en HJGSoft behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk aan u worden toegekend. De rechten die u hierbij worden toegekend, beperken zich tot de intellectuele-eigendomsrechten van HJGSoft met betrekking tot het Software Product en omvatten geen andere rechten. De voorwaarden van deze licentie gelden tevens voor alle upgrades van de software die door HJGSoft worden geleverd ter vervanging van dan wel als aanvulling op het oorspronkelijke Software Product, tenzij de betreffende upgrade een afzonderlijke licentie bevat, in welk geval de voorwaarden van deze afzonderlijke licentie van toepassing zijn. De intellectuele-eigendomsrechten en andere eigendomsrechten op materiaal dat wordt weergegeven of benaderd met behulp van het Software Product berusten bij de betreffende eigenaar. Dergelijk materiaal wordt mogelijk beschermd door auteursrechtwetgeving of andere wettelijke bepalingen en verdragen met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten en is mogelijk onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de partij die het materiaal levert. Deze licentie kent u op geen enkele manier het recht toe op gebruik van dergelijk materiaal. Het is u niet toegestaan de digitale afbeeldingen die deel uitmaken van het Software Product te benaderen als standalonebestanden of de digitale afbeeldingen te gebruiken buiten de context van het bedoelde gebruik van het Software Product.
2. Toegestaan gebruik en beperkingen.
A. Licentie voor gebruik op één computer (of 1 Oracle User). Krachtens deze licentie is het u toegestaan om één enkel exemplaar van de proefversie of de volledige versie van het Software Product op één enkele computer te installeren en te gebruiken. Het is u niet toegestaan het Software Product op meer dan één computer tegelijk te installeren en/of te gebruiken of het Software Product beschikbaar te stellen via een netwerk zodat deze op meerdere computers kan worden gebruikt. Het is u toegestaan één kopie te maken van het Software Product in een voor machine leesbare vorm, uitsluitend voor back-up doeleinden, op voorwaarde dat u op deze kopie de volledige auteursrechtvermelding en alle andere mededelingen betreffende het eigendomsrecht welke op het origineel zijn vermeld, overneemt.
B. Proef Licentie. Als u gebruik maakt van de proefversie van het Software Product, is het u krachtens deze licentie toegestaan het Software Product te downloaden en te gebruiken op één enkele computer, uitsluitend met als doel het Software Product te evalueren. De proefversie van het Software Product verloopt tien (10) dagen na de datum waarop u het Software Product voor het eerst hebt opgestart. Nadat de proefperiode is verstreken, kunt u bestanden in de proefversie van het Software Product blijven openen maar zal de functionaliteit niet meer werkzaam zijn.
C. Behalve waar en uitsluitend in zoverre als dat is toegestaan krachtens deze licentie, door de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Software Product of door de toepasselijke wetgeving, is het u niet toegestaan het Software Product geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen, te disassembleren of aan te passen of van het Software Product of gedeelten daarvan afgeleide werken te creëren. HET SOFTWARE PRODUCT IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN DE BEDIENING VAN NUCLEAIRE INSTALLATIES, DE BESTURING VAN LUCHTVAARTUIGEN, COMMUNICATIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDINGSYSTEMEN, MACHINES VOOR DE INSTANDHOUDING VAN LEVENSFUNCTIES OF ANDERE APPARATUUR WAAR PROBLEMEN MET HET GEBRUIK VAN HET SOFTWARE PRODUCT KUNNEN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE AAN PERSONEN, ZAKEN OF HET MILIEU.
3. Overdracht. Het is u niet toegestaan het Software Product te (doen) verhuren, te (doen) leasen, in gebruik te (doen) geven, te herdistribueren of in sublicentie te geven. Het is u echter toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot het Software Product (in de originele staat zoals door de Software Producent geleverd) ingevolge deze licentie blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat (a) de overdracht betrekking heeft op het gehele Software Product, inclusief alle onderdelen, originele media, documentatie en deze licentie; (b) u noch volledige noch gedeeltelijke kopieën van het Software Product, inclusief kopieën die zijn opgeslagen op een computer of opslagapparaat, behoudt en (c) de derde die het Software Product ontvangt, de voorwaarden van deze licentie leest en zich ermee akkoord verklaart. Het is u niet toegestaan het Software Product te (doen) verhuren, te (doen) leasen, te herdistribueren, in sublicentie te geven of over te dragen indien deze is gewijzigd of vervangen krachtens paragraaf 2C.
Updates: Indien een update op het Software Product een eerdere gelicentieerde versie van het Software Product volledig vervangt (volledige installatie), is het u niet toegestaan beide versies van het Software Product tegelijk te gebruiken of deze afzonderlijk van elkaar over te dragen.
Academische versie: Indien het Software Product is voorzien van een etiket dat aangeeft dat het de academische versie betreft of als u het Software Product hebt aangeschaft met een onderwijskorting, dient u een in aanmerking komende eindgebruiker in het onderwijs te zijn om het Software Product te mogen gebruiken. Onder “in aanmerking komende eindgebruikers in het onderwijs” wordt verstaan: studenten, docenten, stafleden en administratief personeel, studerend of werkzaam aan een onderwijsinstelling (bijvoorbeeld een universiteit of hogeschool of een school voor lager of voortgezet onderwijs).
4. Instemming met het gebruik van gegevens. U stemt ermee in dat HJGSoft technische gegevens mogen verzamelen en gebruiken die worden verzameld als onderdeel van de aan u verleende ondersteuningsdiensten die betrekking hebben op de Software. De Software Producent mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het verbeteren van haar producten of om u aangepaste services te bieden. Deze gegevens zullen niet worden geopenbaard op een manier waarop uw identiteit kenbaar wordt gemaakt.
5. Beëindiging. Deze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Uw rechten ingevolge deze licentie vervallen automatisch, zonder aankondiging van HJGSoft, als u niet voldoet aan een of meer van de voorwaarden van deze licentie. Nadat de geldigheid van deze licentie is verlopen, dient u elk gebruik van het Software Product te staken en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van het Software Product die in uw bezit zijn, te vernietigen.
6. Geen garantie. U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT GEBRUIK VAN HET SOFTWARE PRODUCT UITSLUITEND VOOR UW EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR VOLDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN WERKING BIJ U LIGT. VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT HET SOFTWARE PRODUCT “IN DE STAAT WAARIN DEZE OP HET MOMENT VAN AANKOOP VERKEERT” (OP “AS IS”-BASIS), MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE GELEVERD EN HJGSOFT SLUIT HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIE, EXPLICIET EN IMPLICIET DANWEL VOORTVLOEIEND UIT WETTELIJKE RECHTEN, UIT, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT ALLE DENKBARE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GEBRUIK EN NAVOLGING VAN AUTEURSRECHTEN VAN DERDEN MET BETREKKING TOT HET SOFTWARE PRODUCT. HJGSOFT GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN VERSTORING VAN UW GEBRUIK VAN HET SOFTWARE PRODUCT EN GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES WELKE IN HET SOFTWARE PRODUCT ZIJN VERVAT AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT MET HET SOFTWARE PRODUCT ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL KUNNEN WORDEN GEWERKT OF DAT GEBREKEN IN HET SOFTWARE PRODUCT ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF KENNISGEVING VAN DE ZIJDE VAN DE SOFTWARE PRODUCENT OF EEN DOOR DE SOFTWARE PRODUCENT GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER KAN EEN GARANTIE INHOUDEN. MOCHT HET SOFTWARE PRODUCT GEBREKEN VERTONEN, DAN KOMEN ALLE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE REVISIE, HERSTEL OF CORRECTIE VOOR UW REKENING. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.
7. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER DAT NIET BIJ WET IS VERBODEN, ZAL HJGSOFT IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF VOOR ENIGERLEI BIJZONDER, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, DAARONDER BEGREPEN ZONDER ENIGE BEPERKING SCHADE DOOR VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF VOOR ENIGE ANDERE COMMERCIELE SCHADE OF ENIG ANDER COMMERCIEEL VERLIES DAT HET GEVOLG IS VAN, OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN HET SOFTWARE PRODUCT, DOOR WELKE OORZAAK OOK, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DIE WORDT AANGEVOERD (NIET-NAKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), EN ZELFS ALS DE SOFTWARE PRODUCENT IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DEZE BEPERKING VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal HJGSoft’s totale aansprakelijkheid voor alle schade (uitgezonderd waar wettelijk vereist in gevallen die betrekking hebben op persoonlijk letsel) meer bedragen dan vijftig Euro (€ 50,00). De voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing als de hierboven vermelde verhaalsaansprakelijkheid niet aan zijn wezenlijke doel voldoet.